www
| FIRMA | PILT | VIDEO | ILM | LUULETUS |

AVALEHT
KATALOOG
UUED LEHED
et   en   ru
Sa ei ole sisse loginud - registreeru kasutajaks      E-post: Salasõna:   

www.ee kasutaja tingimused:

1. Teie suhted E-People OÜ-ga

1.1 Te kasutate www.ee tooteid, tarkvara, teenuseid ja veebisaite (käesolevas dokumendis koos nimetatud “Teenused,”) Teie ja www.ee vahelise õigusliku kokkuleppe tingimuste kohaselt. „www.ee” on E-People OÜ, mille peamine tegevuskoht asub aadressil Türi 10D, Tallinn. Käesolevas dokumendis selgitatakse, kuidas selline kokkulepe sõlmitakse ning sätestatakse mõned kokkuleppe tingimused.

1.2 Kui www.ee-ga ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud, sisaldab Teie kokkulepe www.ee-ga alati vähemalt käesolevas dokumendis sätestatud tingimusi.

1.3 Tingimused moodustavad Teie ja www.ee vahelise õiguslikult siduva kokkuleppe seoses teiepoolse Teenuste kasutamisega. On oluline, et Te need hoolikalt läbi loeksite. Nimetatud õiguslikku kokkulepet tervikuna nimetatakse alljärgnevalt „Tingimusteks.”

2. Tingimuste aktsepteerimine

2.1 Teenuste kasutamiseks peate Te kõigepealt nõustuma Tingimustega. Te ei tohi Teenuseid kasutada, kui Te Tingimusi ei aktsepteeri.

2.2 Te võite Tingimused aktsepteerida:

(A) klõpsates Tingimuste aktsepteerimise või nendega nõustumise väljale, kui www.ee Teile sellise võimaluse Teenuse kasutajaliideses annab; või

(B) Teenuste tegeliku kasutamise läbi. Sellisel juhul Te mõistate ja nõustute, et www.ee tõlgendab teiepoolset Teenuste kasutamist edaspidi kui Tingimuste aktsepteerimist.

2.3 Te ei tohi Teenuseid kasutada ega Tingimusi aktsepteerida, kui:

(A) Te ei ole seaduse kohaselt sellises eas, et sõlmida www.ee-ga siduvat kokkulepet või

(B) Te olete isik, kellel on Teenuste kasutamine keelatud Eesti Vabariigi või muude riikide, sealhulgas Teie elukohariigi või riigi, kus Te Teenuseid kasutate, seadustega.

2.4 Enne jätkamist peaksite Te Üldised Tingimused välja printima või enda jaoks salvestama.

2.5 www.ee kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Teie poolt esitatud kontaktandmeid, välja arvatud seaduses ettenähtud alustel õiguserikkumise tõkestamiseks, uurimiseks või muudel juhtudel.

3. Teenuste osutamine www.ee poolt

3.1 www.ee uuendab end pidevalt, et pakkuda oma kasutajatele võimalikult parimat teenust. Te tunnistate ja nõustute, et www.ee poolt osutatavate Teenuste vorm ja iseloom võivad aeg-ajalt muutuda ilma Teile sellest ette teatamata.

3.2 Te tunnistate ja nõustute sellega, et pideva uuendamise käigus võib www.ee katkestada (püsivalt või ajutiselt) Teenuste (või Teenuste mis tahes osa) osutamise Teile või kasutajatele üldiselt www.ee enda äranägemisel ilma Teile sellest ette teatamata. Te võite Teenuste kasutamise alati lõpetada. Te ei pea www.eet eraldi teavitama, kui te Teenuste kasutamise lõpetate.

3.3 Te tunnistate ja nõustute, et kui www.ee peatab juurdepääsu Teie kontole, võite Te kaotada juurdepääsu Teenustele, oma konto andmetele või mis tahes failidele või muule Teie kontol sisalduvale infole.

3.4 Te tunnistate ja nõustute, et kuigi www.ee ei ole käesoleval hetkel kehtestanud Teie poolt Teenuste kaudu saadetavate päringute või saadavate vastuste ega mis tahes Teenuse osutamiseks kasutatava mäluruumi hulga ülemist piiri, võib www.ee enda äranägemisel sellised ülemised piirid alati kehtestada.

4. Teenuste kasutamine Teie poolt

4.1 Selleks, et saada juurdepääs teatud Teenustele, võidakse teil paluda esitada informatsiooni enda kohta (näiteks isikut tuvastamist võimaldav informatsioon või kontaktandmed) Teenuse kasutamiseks registreerimise käigus või teiepoolse jätkuva Teenuste kasutamise käigus. Te nõustute, et Teie poolt Www.ee'le antavad registreerimisandmed peavad alati olema täpsed, õiged ja ajakohased.

4.2 Te kohustute kasutama Teenuseid ainult sellistel eesmärkidel, mis on lubatud

(A) Tingimuste ja

(B) vastavas jurisdiktsioonis kehtivate mis tahes kohaldatavate seaduste, määruste või üldtunnustatud tavade või juhiste alusel.

4.3 Te kohustute mitte kasutama juurdepääsu (ega püüdma juurde pääseda) ühelegi Teenusele mis tahes muul viisil kui www.ee poolt pakutava liidese abil, kui Teile pole selleks www.ee'ga sõlmitud erikokkuleppe alusel eraldi luba antud.

4.4 Te kohustute hoiduma mis tahes tegevusest, mis segab või takistab Teenuseid (või Teenustega ühendatud servereid ja võrke).

4.5 Kui Teile pole selleks www.ee-ga sõlmitud erikokkuleppe alusel eraldi luba antud, kohustute Te Teenuseid mis tahes eesmärgil mitte taasesitama, dubleerima, kopeerima, müüma, vahendama ega edasi müüma.

4.6 Te nõustute olema ainuisikuliselt vastutav (ning www.ee'l ei ole mingit vastutust Teie ega ühegi kolmanda isiku ees) Tingimustest tulenevate mis tahes kohustuste teiepoolse rikkumise ja sellise rikkumise tagajärgede eest (sealhulgas www.ee poolt kantav mis tahes kahju).

5. Teie paroolid ja konto turvalisus

5.1 Te nõustute ja saate aru, et Te olete kohustatud hoidma saladuses Teenustele juurde pääsemiseks mis tahes Teie poolt kasutatava kontoga seotud paroolid.

5.2 Seega nõustute olema www.ee ees ainuisikuliselt vastutav kogu Teie kontol aset leidva tegevuse eest.

5.3 Kui Te saate teada oma parooli või konto volitamatust kasutamisest, kohustute Te sellest viivitamatult www.ee-le teatama aadressil info@www.ee

6. Teenuste sisu

6.1 Te mõistate, et kogu informatsiooni eest (nagu näiteks andmefailid, kirjutatud tekst, arvutitarkvara, muusika, audiofailid või muud helid, fotod, videod või muud kujutised), millele Teil on juurdepääs osana Teenustest või Teenuste kasutamise tõttu, vastutab ainult isik, kellelt vastav sisu pärineb. Nimetatud informatsiooni tervikuna nimetatakse alljärgnevalt „Sisuks”.

6.2 Te peaksite teadma, et Teile Teenuste osana esitatav Sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult Teenustes sisalduvad reklaamid ja Teenuste hulka kuuluv sponsoreeritud Sisu, võib kuuluda www.ee'le vastava Sisu esitanud sponsoritele või reklaamijatele (või nende nimel teistele isikutele või äriühingutele) kuuluvate intellektuaalse omandi õiguste kaitse alla. Te ei tohi (tervikuna või osaliselt) sellist Sisu muuta, rendile ega üürile anda, välja laenata, müüa, turustada ega luua sellest tuletatud teoseid, kui www.ee või vastava Sisu omanikud ei ole Teile erikokkuleppes eraldi öelnud, et Te võite seda teha.

6.3 Www.ee jätab endale õiguse (kuid ei ole kohustatud) eelnevalt sõeluda, läbi vaadata, märgistada, filtreerida, muuta, keelduda või eemaldada

6.4 Te saate aru, et Teenuseid kasutades võib Teile avalduda Sisu, mis võib olla Teie arvates solvav, sündsusetu või taunitav ning et selles osas kasutate Te Teenuseid enda riisikol.

6.5 Te nõustute, et olete ainuisikuliselt vastutav (ja et www.ee ei ole Teie ega ühegi kolmanda isiku ees vastutav) Teenuste kasutamisel mis tahes Teie poolt loodava, edastatava või kuvatava Sisu eest ja oma sellise tegevuse tagajärgede eest (sealhulgas www.ee poolt kantavate mis tahes kahjude eest).

7. Varalised õigused

7.1 Te tunnistate ja nõustute, et www.ee-le (või www.ee litsentsiandjatele) kuuluvad kõik seaduslikud õigused Teenustele, sealhulgas Teenustes sisalduvad mis tahes intellektuaalse omandi õigused (olenemata sellest, kas vastavad õigused on registreeritud või mitte ja kus riigis need õigused võivad eksisteerida). Samuti tunnistate Te, et Teenused võivad sisaldada informatsiooni, mille www.ee on tunnistanud konfidentsiaalseks ja et Te ei tohi vastavat informatsiooni ilma www.ee eelneva kirjaliku nõusolekuta avaldada.

7.2 Kui Teil ei ole www.ee-ga kirjalikult teisiti kokku lepitud, ei anna Tingimused Teile õigust kasutada ühtegi www.ee ärinime, kaubamärki, teenindusmärki, logo, domeeninime ega muid eristatavaid brändi tunnusjooni.

7.3 Te kohustute mitte eemaldama, varjama ega muutma mingeid varalisi õigusi puudutavaid teateid (sealhulgas autoriõiguse ja kaubamärgi teateid), mis võivad olla Teenustele lisatud või Teenustes sisalduda.

7.4 Kui www.ee ei ole Teid selleks otseselt kirjalikult volitanud, kohustute Te Teenuste kasutamisel mitte kasutama ühegi äriühingu ega organisatsiooni kaubamärki, teenindusmärki, ärinime ega logo viisil, mis võib tõenäoliselt või kavatsetult tekitada segadust vastavate märkide, nimede või logode omaniku või volitatud kasutaja osas.

8 Teie ja www.ee vahelise suhte lõpetamine

8.1 Tingimused kehtivad nii kaua, kuni Teie või Www.ee need vastavalt alljärgnevale lõpetate.

8.2 Kui Te soovite oma õigusliku kokkuleppe www.ee-ga lõpetada, võite Te seda teha

(A) teatades sellest mis tahes ajal www.ee-le ning

(B) sulgedes oma kontod kõigi Teie poolt kasutatavate Teenuste osas, kui www.ee on sellise võimaluse Teile andnud. Teiepoolne teade tuleb saata kirjalikult www.ee aadressile, mis on toodud käesolevate Tingimuste alguses.

8.3 www.ee võib mis tahes ajal lõpetada oma õigusliku kokkuleppe Teiega, kui:

(A) Te olete rikkunud Tingimuste mis tahes sätet (või tegutsenud viisil, mis selgelt näitab, et Te ei kavatse või ei saa Tingimuste sätteid järgida); või

(B) www.ee on kohustatud seda tegema vastavalt seadusele (näiteks kui Teenuste osutamine Teile on praegu või tulevikus ebaseaduslik); või

(C) partner, kellega koos www.ee osutas Teile Teenuseid, on lõpetanud oma suhte www.ee-ga või lõpetanud Teenuste osutamise Teile; või

(D) www.ee on lõpetamas Teenuste osutamist kasutajatele selles riigis, kus Te elate või kus Te teenust kasutate; või

(E) Teenuste osutamine Teile www.ee poolt ei ole www.ee arvates enam majanduslikult otstarbekas.

8.4 Ükski käesoleva Punkti säte ei mõjuta www.ee õigusi seoses Teenuste osutamisega Tingimuste Punkti 3 alusel.

8.5 Kui käesolevad Tingimused lõpevad, siis ühtegi Teie ja www.ee suhtes kehtinud (või Tingimuste kehtivuse ajal tekkinud) seaduslikku õigust, kohustust ega vastutust või õigust, kohustust ja vastutust, mille suhtes on märgitud, et need jätkuvad tähtajatult, selline lõppemine ei mõjuta ning alapunkti 14.6 sätted jäävad nimetatud õiguste, kohustuste ja vastutuse suhtes tähtajatult kehtima.

9. Tagatiste välistus

9.1 Teenuseid osutatakse nende olemasolevas seisus („as is”) ning www.ee ei anna Teile nendega seoses mingeid tagatisi.

9.2 Eriti ei kinnita ega taga www.ee et:

(A) teiepoolne Teenuste kasutamine vastab Teie nõudmistele;

(B) teiepoolne Teenuste kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline ja vigadeta;

(C) Teie poolt teiepoolse Teenuste kasutamise tulemusena saadav informatsioon on täpne ja usaldusväärne; ning

(D) et vead Teile Teenuste osana võimaldatava Tarkvara toimimises või funktsioonides parandatakse.

9.3 Teenuste suhtes ei kehti mingid tagatised ega muud tingimused (sealhulgas mis tahes eeldatavad tingimused seoses rahuldava kvaliteediga, eesmärgipärasusega või vastavusega kirjeldusele), välja arvatud sellisel määral, kuivõrd need on otseselt sätestatud Tingimustes.

9.4 Tingimuste sisu ei mõjuta neid seaduslikke õigusi, mis Teil on alati olemas tarbijana ja mida Te ei saa lepinguliselt muuta ega loovutada.

10. Piiratud vastutus

10.1 Käesolevate Tingimuste sisu ei välista ega piira www.ee vastutust kahju eest, mida ei saa seaduslikult välista ega piirata kohaldatavate seadustega.

10.2 Arvestades eelmise punktis 15.1 üldiselt sätestatut, ei vastuta Www.ee Teie ees järgneva eest:

(A) Teie poolt kantud mis tahes kaudsed kahjud. Siia kuuluvad Teie poolt saamata jäänud tulu (otsene või kaudne), kaotatud firmaväärtus või ärialane maine või mis tahes andmete kaotamine;

(B) mis tahes kahjud, mida Te olete kandnud alljärgneva tagajärjel:

- teiepoolne tuginemine mis tahes reklaami täielikkusele, täpsusele või olemasolule või tulenevalt mis tahes suhtest või tehingust Teie ja mis tahes reklaamija või sponsori vahel, kelle reklaami Teenused sisaldavad;

- mis tahes muudatused, mida www.ee võib Teenustes teha või mis tahes alaline või ajutine Teenuste osutamise (või Teenustes sisalduva) katkestamine;

- mis tahes Sisu ja muude teiepoolse Teenuste kasutamise läbi säilitatavate või edastatavate sideandmete kustutamine, rikkumine või salvestamata jätmine;

- täpsete kontoandmete www.ee-le esitamata jätmine Teie poolt;

- teiepoolne suutmatus tagada oma parooli või kontoandmete turvalisus ja konfidentsiaalsus.

10.3 Punktis 10.2 sätestatud www.ee vastutuse piirang Teie ees kehtib olenemata sellest, kas www.ee-le on teatatud või oleks ta pidanud teadlik olema sellise kahjude tekkimise võimalusest.

11. Reklaamid

11.1 Teatud Teenuseid toetatakse reklaamitulude arvelt ning need võivad sisaldada reklaame ja kommertstekste. Nende reklaamide sihtmärgiks võib olla Teenustes sisalduva informatsiooni, Teenuste kaudu tehtavate päringute või muu informatsiooni sisu.

11.2 www.ee poolt Teenustes reklaamimise viisi, laadi ja ulatust muudetakse ilma Teile sellest eraldi teatamata.

11.3 Tasuna selle eest, et www.ee annab Teile juurdepääsu Teenustele ja lubab Teenuseid kasutada, nõustute Te sellega, et www.ee võib selliseid reklaame Teenustesse paigutada.

12. Muu sisu

12.1 Teenused võivad sisaldada hüperlinke teistele veebisaitidele või sisule või ressurssidele. www.ee'l ei pruugi olla kontrolli ühegi veebisaidi või ressursside üle, mida pakuvad teised äriühingud või isikud peale www.ee.

12.2 Te tunnistate ja nõustute, et www.ee ei vastuta ühegi sellise välise saidi ega ressursi kättesaadavuse eest ega taga ühegi reklaami, toote ega muude materjalide kättesaadavust sellistelt veebisaitidelt või ressurssidest.

12.3 Te tunnistate ja nõustute, et www.ee ei vastuta mingi kahju eest, mida Te võite kanda selliste väliste saitide või ressursside kättesaadavuse tulemusena või selle tulemusena, et Te toetute mis tahes määral sellistel veebisaitidel või ressurssides toodud või sealt kättesaadavate mis tahes reklaamide, toodete või muude materjalide täielikkusele, täpsusele või olemasolule.

13. Tingimuste muutmine

13.1 www.ee võib Tingimusi aeg-ajalt muuta.

13.2 Te saate aru ja nõustute, et kui Te kasutate Teenuseid pärast seda kuupäeva, mil Tingimusi on muudetud, käsitleb www.ee teiepoolset kasutamist uuendatud Tingimuste aktsepteerimisena.

14. Üldised õiguslikud tingimused

14.1 Vahel võite Te Teenuseid kasutades (teiepoolse Teenuste kasutamise tulemusena või selle kaudu) kasutada teenust või alla laadida tarkvara või osta kaupu, mida pakub teine isik või äriühing. Teiepoolse nimetatud teiste teenuste, tarkvara või kaupade kasutamise suhtes võivad kehtida eraldi tingimused Teie ja vastava äriühingu või isiku vahel. Sellisel juhul ei puuduta Tingimused Teie õigussuhet nimetatud teiste äriühingutega või üksikisikutega.

14.2 Tingimused moodustavad kogu õigusliku kokkuleppe Teie ja www.ee vahel ning neid kohaldatakse teiepoolse Teenuste kasutamise suhtes (välja arvatud mis tahes teenused, mida www.ee osutab Teile kirjaliku erikokkuleppe alusel) ning need asendavad täielikult mis tahes eelnevad Teie ja www.ee vahelised Teenuseid puudutavad kokkulepped.

14.3 Te nõustute, et www.ee võib saata Teile teateid, sealhulgas Tingimuste muutmist puudutavaid teateid e-maili, tavalise posti või Teenustes ilmuvate postituste kaudu.

14.4 Te nõustute, et kui www.ee ei kasuta ega jõusta Tingimustes sisalduvat (või www.ee-le mis tahes kohaldatava seaduse alusel kuuluvat) mis tahes seaduslikku õigust ega sanktsiooni, ei loeta seda formaalseks www.ee õigusteks loobumiseks ning vastavad õigused või sanktsioonid jäävad www.ee-le alles.

14.5 Kui vastavas asjas otsustuspädevust omav mis tahes kohus otsustab, et käesolevate Tingimuste mis tahes säte on kehtetu, siis eemaldatakse vastav säte Tingimustest ilma ülejäänud Tingimusi mõjutamata. Tingimuste ülejäänud sätted jäävad kehtima ja jõustatavaks.

14.6 Tingimuste ning Tingimustele vastava Teie ja www.ee vahelise suhte osas kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi. Teie ja www.ee kohustute andma Eesti Vabariigi kohtute ainupädevusse lahendada kõik Tingimustest tulenevad õiguslikud küsimused.

»  Kontakt
»  Hinnakiri
»  Statistika
avalehele
otsingu lehele
© copyright 2001-2024 E-People OÜ      Versioon: 5.5
ww